Hele 95% av energien til anlegget er fornybar

Flerbruksanlegg for lokale idrettslag og klubber

Store investeringer i lokalmiljøet

Oslofjord er bygget med særlig fokus på miljø og omgivelser. Med fornybar energi og minimalt med trafikk skaper vi en miljøvennlig profil for oss selv og alle våre gjester.

Vårt miljøfokus

For å sikre hele konferanseanlegget tilgang på ren energi som tar hensyn til både økonomi og klima, er det gjort betydelige investeringer de siste årene hos oss.

95%

Energisentralen sikrer at minst 95% av energien som produseres på Oslofjord er av fornybare energikilder. FNs bærekrafts mål nummer syv er ren energi til alle, dette målet ønsker Oslofjord å støtte opp under.

200000

En bygningsmasse på ca 200.000 m² krever mye energi til oppvarming og drift. Til tross for dette har vi siden før utbyggingen doblet energiproduksjonen til varme, men samtidig halvert klimautslippene.

Lavenergibygg

Alle hotellbyggene er klassifisert som lavenergibygg, og er plassert i landskapet slik at de utnytter lys- og solforhold på en optimal måte. FNs bærekraftsmål 11.7 omhandler å sikre tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.

Samfunnsansvar

Det er viktig for Oslofjord Convention Center AS å ta samfunnsansvar. Derfor har vi inngått en avtale med Sandefjord kommune som sikrer at flerbruksanlegget er tilgjengelig for lokale idrettslag og klubber, og flere av disse er allerede faste brukere.

Samfunnsansvar

Det er viktig for Oslofjord Convention Center AS å ta samfunnsansvar. Derfor har vi inngått en avtale med Sandefjord kommune som sikrer at flerbruksanlegget er tilgjengelig for lokale idrettslag og klubber, og flere av disse er allerede faste brukere.

Trygghet

Vi bidrar med å skape trygghet ved at Oslofjord skal kunne benyttes som senter for evakuerte og pårørende dersom det oppstår katastrofer i Sandefjord eller i fylket Vestfold og Telemark.

25 millioner

Vi har bidratt til bedre og mer miljøvennlig infrastruktur i nærområdet i Melsomvik. Fem kilometer med ny vann- og kloakkledning ble byttet ut, og det ble investert 25 millioner kroner i det kommunale rørnettet som sørget for en kapasitetsøkning som kan møte kommunens behov i mange år fremover.

Kyststi

Som direkte følge av utbyggingen, er det også investert seks millioner kroner i opparbeidelse av kyststi og nytt friareal på Rosnessodden. Videre har vi bidratt til forbedret veistandard med gang- og sykkelvei. 

Miljø

For å sikre hele konferanseanlegget tilgang på ren energi som tar hensyn til både økonomi og klima, er det gjort betydelige investeringer de siste årene.

Høy andel av ren og fornybar energi

I 2018 ble energisentralen offisielt åpnet, et anlegg som skal håndheve miljøprofilen til Oslofjord Convention Center; lavest mulig utslipp og mest mulig miljøvennlig drift. Energisentralen sikrer hele 95% fornybar energi til anlegget. FNs bærekrafts mål nummer syv er ren energi til alle, dette målet ønsker Oslofjord å støtte opp under.

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, og byggeprosjektet på Oslofjord har vært en unik mulighet til å etablere effektive og bærekraftige systemer som kan påvirke stedets klimautslipp i mange år fremover.

Ny energisentral bidrar til å halvere utslippene

Med en total bygningsmasse på cirka 200.000 m2, herunder 16 nye hotellbygg, en flerbrukshall, ishockeyhall og konferansesal med plass til flere tusen mennesker, samt et underjordisk parkeringsanlegg for 1500 biler, kreves det mye energi til oppvarming og drift. Sammenligner man tallene med kapasiteten før utbyggingen, vil løsningene som er utviklet være så effektive at de både dobler energiproduksjonen til varme, men også halverer klimautslippene.

Ved hjelp av blant annet flis, bio-olje og varme fra sjøvann, forsyner den nye og moderne energisentralen hele den nye hotellbyen, flerbruksanlegget Oslofjord Arena og deler av det tidligere anlegget med energi som er 95 % fornybar. Med denne investeringen påvirkes hele klimaregnskapet til lokalområdet i vesentlig grad. Utslippene reduseres med 208 tonn klimagasser i forhold til utslippsmengder før utbyggingen.

Teknologien har utviklet seg i en rivende fart siden forrige utbygging av stedet, som pågikk i 2002-2006. Men også den gang bygget man fremtidsrettet og miljøvennlig. Energisentralen som ble installert under konferansesenteret da, er nå forbundet med den nye og topp moderne sentralen ved Oslofjord Arena, på en måte som gjør at begge systemer jobber sammen.

Det er også tatt høyde for videre utvikling av solcelle-teknologi, og byggherren har lagt opp til infrastruktur som gjør at dette kan monteres og tas i bruk senere. Dermed spiller man på lag med både fortid og fremtid i jakten på de beste fornybare energiløsningene.

Arkitektur og miljø jobber sammen

Arkitekturen spiller også en rolle i miljøsatsingen. Alle hotellbyggene er klassifiserte som lavenergibygg, og er plassert i landskapet slik at de utnytter lys- og solforhold på en optimal måte. FNs bærekraftsmål 11.7 omhandler å sikre tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.

I den nye hotellbyen er all bilparkering lagt under bakken. Dette har store fordeler, estetisk så vel som praktisk. Parkområdene rundt hotellbyggene gir dermed gode muligheter for rekreasjon, lek og utendørs samspill i et bilfritt og trygt miljø som støtter opp under FNs bærekraftsmål.

Samfunnsansvar

Det er viktig for Oslofjord Convention Center AS å ta samfunnsansvar. Derfor har vi inngått en avtale med Sandefjord kommune som sikrer at flerbruksanlegget er tilgjengelig for lokale idrettslag og klubber, og flere av disse er allerede faste brukere. I tillegg skal Oslofjord også kunne benyttes som senter for for evakuerte og pårørende dersom det oppstår katastrofer i Sandefjord eller i fylket Vestfold og Telemark.

Utbygging med positive ringvirkninger lokalt

Utbyggingsavtalen som ble inngått mellom stiftelsen og kommunen, påla tiltakshaver Oslofjord Property flere investeringer i lokalområdet, blant annet å bidra til bedre og mer miljøvennlig infrastruktur i nærområdet i Melsomvik.

Før utbyggingen ble igangsatt for fullt, ble over fem kilometer med ny vann- og kloakkledning byttet ut, og ny pumpestasjon etablert ved stranda i Melsomvik. Her hadde det tidligere vært problemer med forurenset badevann pga. utsiving fra kloakknettet, men med ny pumpestasjon ble vannet i bukta tilbakeført til ren tilstand.

Totalt ble det investert 25 millioner kroner i det kommunale rørnettet, som også sørget for en kapasitetsøkning som kan møte kommunens behov i mange år fremover.

Nyetablerte friarealer og kyststi gir rekreasjonsmuligheter

Som direkte følge av utbyggingen, er det også investert 6 millioner kroner i opparbeidelse av kyststi og nytt friareal på Rossnesodden, øst for utbyggingsområdet på Brunstad. I et skogsområde som tidligere hadde vært nokså gjengrodd, ble 2,5 km med kyststi ryddet, merket og åpnet for allmennheten. Resultatet ble et mer åpent kulturlandskap med utsikt mot utmark og sjø, med adkomst og stier tilpasset bevegelseshemmede.

Ny adkomst og forbedret veistandard med gang- og sykkelvei

Som et ledd i utbyggingsplanen ble også Skjærsnesveien fra Melsomveien til Oslofjord vesentlig utvidet og fornyet med asfalt, ny rundkjøring ved Brunstadveien og frittliggende gang- og sykkelvei fra fylkesvei 303 helt frem til utbyggingsområdet. For å lette belastningen på Brunstadveien ble det videre anlagt ny innkjøringsvei og gang- og sykkelvei direkte fra Skjærsnesveien til Oslofjord Convention Center. Videre ble avkjøringen ved Fv303 forbedret ved at det ble bygget eget avkjøringsfelt. Til sammen 11 MNOK ble investert i dette prosjektet.